S péčí a láskou vybrané ty nejlepší hotely ♥

Všeobecné smluvní podmínky

Smluvní podmínky (dále jen „VOP” TA FIRO Travel a.s. - dále jen „FIRO TRAVEL”) informují a upravují vzájemné smluvní vztahy mezi cestovní kanceláří TA FIRO Travel, se sídlem Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4, email info@firotravel.cz, tel. +420 221 907 907 a fyzickými, popř. právnickými osobami, jako uživateli služeb TA FIRO Travel a.s. v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky jako jsou Občanský zákoník 89/2012 Sb. a Zákon č. 159 /1999 Sb. aj. TA FIRO Travel a.s. si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech (katalog, nabídkový list, apod.) odlišné smluvní podmínky, které mají přednost před těmito smluvními podmínkami. Smluvní vztah je uzavírán v českém jazyce.


DEFINICE

"Cestovní agentura“ je společnost TA FIRO Travel, a.s., IČ: 19131712, sídlem Pacovská
2104/1, Krč, 140 00 Praha 4, která je oprávněna zprostředkovávat uzavření Smlouvy o zájezdu
s Cestovní kanceláří.

"Cestovní kancelář“ je subjekt, který je na základě státního povolení k provozování živnosti
(dále jen "koncese") oprávněn sestavovat služby cestovního ruchu pro účely Zájezdu, nabízet
a prodávat Zájezdy. Cestovní kancelář je pořadatel Zájezdu dle Smlouvy o zájezdu, jejíž
uzavření zprostředkovává Cestovní agentura. Není-li v jednotlivých podmínkách Zájezdu
uvedeno jinak, je Cestovní kanceláří společnost ATIS a.s. IČ: 25351117, DIČ: CZ25351117,
Fügnerova 7, Bruntál, 792 01.

„Smlouva o zájezdu“ je smlouva, na základě, které se Cestovní kancelář zavazuje obstarat
pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (Zájezd) a zákazník se
zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.

„Zájezd“ je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty
nebo pobytu za podmínek stanovených zákonem a pořádaný Cestovní kanceláří.

„Zákazník“ osoba, která uzavře prostřednictvím Cestovní agentury Smlouvu o zájezdu s Cestovní kanceláří.

I. PŘEDMĚT VOP

1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Cestovní agentury nabízející zprostředkování
Zájezdů zejména prostřednictvím internetových stránek „www.firotravel.cz“ a práva a
povinnosti Zákazníka z toho plynoucí.

2. Cestovní agentura není pořadatelem Zájezdu a pouze zprostředkovává uzavření
Smlouvy o zájezdu.


II. SMLUVNÍ VZTAHY

1. Účastníky smluvního vztahu ze Smlouvy o zájezdu jsou Cestovní kancelář a Zákazník.

2. Uzavřením Smlouvy o zájezdu vzniká smluvní vztah mezi Cestovní kanceláří a
Zákazníkem.

3. Cestovní kancelář má ze zákona za povinnost sjednání a udržování v účinnosti
pojištění proti úpadku Cestovní kanceláře.

4. Cestovní agentura si vyhrazuje právo na chybu publikovaných údajů a neodpovídá za
případné následné změny obsahu jednotlivých nabídek ze strany Cestovní kanceláře.

5. Zákazník bere na vědomí, že mu vznikají práva a povinnosti (včetně jednotlivých
parametrů Zájezdu), dle uzavřené Smlouvy o zájezdu a všeobecných obchodních
podmínek Cestovní kanceláře pouze vůči této Cestovní kanceláři.

6. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura nemusí disponovat úplnými
informacemi o Zájezdu. Tyto informace bubou zákazníkovi upřesněny a ověřeny na
základě jeho poptávky. Za úplnost a správnost podkladů k Zájezdům, které poskytují
Cestovní kanceláře, Cestovní agentura neodpovídá.

7. Informace uvedené na webových stránkách „www.firotravel.cz“, v propagačních a
marketingových materiálech a vztahujících se k poskytovaným Zájezdům jsou převzaty
od Cestovní kanceláře, jsou indikativní a mohou obsahovat chyby, za které Cestovní
agentura nenese žádnou odpovědnost.

8. Práva a povinnosti Cestovní agentury, včetně okamžiku zprostředkování a provize,
jsou upraveny zvláštní dohodou mezi Cestovní agenturou a Cestovní Kanceláří.


III. Postup při rezervaci a Prodeji Zájezdu

1. Cestovní agentura zprostředkovává Prodej Zájezdů za ceny stanovené příslušnými
Cestovními kancelářemi po jejich ověření a odsouhlasení u příslušné Cestovní
kanceláře. Není-li uvedeno jinak ceny jsou uváděny včetně provize Cestovní agentury.

2. Zákazník si může zvolený Zájezd nezávazně rezervovat vyplněním objednávkového
formuláře na internetových stránkách www.firotravel.cz, telefonicky nebo emailem dle
kontaktů na těchto internetových stránkách.

3. Po nezávazné rezervaci Zájezdu je Zákazník kontaktován Cestovní agenturou, je
ověřena dostupnost Zájezdu u příslušné Cestovní kanceláře včetně ceny a je s ním
dohodnut postup vedoucí k uzavření Smlouvy o zájezdu.

4. Zákazník uzavírá Smlouvu o zájezdu přímo s Cestovní kanceláří prostřednictvím
Cestovní agentury. Platební podmínky budou upřesněny po dohodě s Cestovní
kanceláří. Další podmínky vztahující se k Zájezdu (rozsah služeb, jejich čerpání a
jejich případné změny, stornování Zájezdu a vrácení platby, odstoupení od smlouvy a
vyplacení odstupného, postup při reklamaci, jakož i další podmínky), jsou se
Zákazníkem dohodnuty v rámci Smlouvy o zájezdu a řídí se aktuálními obchodními
podmínkami příslušné Cestovní kanceláře. V případě, že není u příslušného Zájezdu
uvedeno jinak, jde o podmínky na webové adrese https://www.atis.cz/smluvni-podminky-atis/.

IV. Reklamace Zájezdu

1. Za řádné poskytnutí Zájezdu či služby cestovního ruchu odpovídá Cestovní kancelář.

2. Cestovní agentura nenese v souvislosti se zakoupeným, případně rezervovaným
Zájezdem odpovědnost za jakékoliv nároky Zákazníka. Případné reklamace,
požadavky na slevu, nároky na náhradu škody nebo jiné nároky v souvislosti se
zakoupeným Zájezdem uplatní klient přímo u pořádající Cestovní kanceláře. Cestovní
agentura jako zprostředkovatel Zájezdu není oprávněn tyto nároky vyřizovat.

3. Zákazník je zpravidla oprávněn reklamovat vady Zájezdu či služby prostřednictvím
Cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu.


V. Rozhodné právo a soudní příslušnost

1. Všechny spory vzniklé v souvislosti se zprostředkováním Prodeje Zájezdu Cestovní
Agenturou budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

2. V případě sporu má Zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení
u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení
sporu jsou uvedeny na www.coi.cz .


VI. Zpracování osobních údajů

1. Zákazník za účelem poskytnutí služeb dle těchto VOP sdělí Cestovní agentuře
nezbytné údaje vyžadované Cestovní kanceláří, bez nichž by uzavření Smlouvy o
zájezdu nebylo možné.

2. Cestovní Agentura zpracovává osobní údaje v souladu se zvláštním prohlášením o
ochraně osobních údajů na webových stránkách www.firotour.cz, pod odkazem.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Znění VOP může Cestovní agentura měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných
obchodních podmínek.

2. Ostatní práva a povinnosti zde neupravené se řídí právními předpisy, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněn a zákonem č. č. 159/1999
Sb., o cestovním ruchu.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2024
loading...
cookie
Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personální cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.